2022

  1. Цветкова, Елисавета. Мобилните дигитални библиотеки и мобилното обучение – отговор на търсенията на младите информационни потребители // Десети национален семинар: „Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“, 18 април 2022 г., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив [под печат]
  1. Димитрова, Светослава. Социалните мрежи и техните инициативи за повишаване на медийната грамотност // Десети национален семинар: „Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“, 18 април 2022 г., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив [под печат]
  1. Планска-Симеонова, Камелия. Уличното изкуство и авторскоправните въпроси // Десети национален семинар: „Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“, 18 април 2022 г., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив [под печат]

2021

  1. Цветкова, Елисавета. Виртуални зали за четене и виртуални обучителни пространства – нови форми за виртуален достъп до недигитализирани документи и обекти от колекциите на културни институции // „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – Сборник с научни доклади от ХIX национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември, 2021 г. / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите-О писменехь, 2021,  с. 67-74. ISSN 2683-0094
  1. Цветкова, Елисавета. Популяризиране на резултатите от научно-изследователски проект „Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“. // Конференция на ББИА 2021[под печат]
  1. Цветкова, Елисавета. Мобилните дигитални библиотеки – отговор на актуалните читателски потребности днес // Втора международна конференция за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии, 22 април 2021, УНИБИТ И МИЦ, София [под печат]
  1. Цветкова, Елисавета. Приложение на мобилните технологии в библиотечно-информационното осигуряване в България // 7-ма  Научна конференция на УМЛАУЗ на тема: „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“, 2-4.10.2021 г., с. Костенец [под печат]
  1. Манолова, Руска. Реализация и ефективност на българския образователен пазар – специфични характеристики // 7-ма  Научна конференция на УМЛАУЗ на тема: „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“, 2-4.10.2021 г., с. Костенец [под печат]

2020

  1. Цветкова, Елисавета. Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси. // „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – Сборник с научни доклади от ХVIII национална научна конференция с международно участие, София, 1 – 2 ноември, 2020 г. / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите-О писменехь, 2020,  с. 259-266. ISSN 2683-0094